Posts Tagged ‘Shiur Torah’

הלכה יומית – הלכות שבת וצער בעלי חיים – הרב יצחק ישראלי

מה ההבדל באיסור בין רכיבה על גבי בהמה בשבת לבין נשיאת משא על גבה בשבת. מה דין מי שעלה על בהמה בשבת? ודיני צער בעלי חיים הנוגעים. כיצד פורקים בהמה בשבת? מתוך רמב”ם הלכות שבת פרק כ”א נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin אדר א’ תשע”ד שיעורי…

Read More