Posts Tagged ‘Shabbat’

הלכות קידוש – פרטי דינים בכוס של קידוש – הרב יצחק ישראלי

באיזה כוס מותר להשתמש לקידוש. מה הגודל של הכוס. דיני השימוש בכוס. סדר הקידוש ונטילת הידיים. שטיפת הכוס לפני הקידוש. כמה צריך לשתות כדי לצאת ידי חובת המצווה. מי צריך לשתות מהיין. שיעור הלכה יומית מתוך פרק כ”ט הלכות שבת ברמב”ם נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin…

Read More

הלכה יומית – הלכות שבת וצער בעלי חיים – הרב יצחק ישראלי

מה ההבדל באיסור בין רכיבה על גבי בהמה בשבת לבין נשיאת משא על גבה בשבת. מה דין מי שעלה על בהמה בשבת? ודיני צער בעלי חיים הנוגעים. כיצד פורקים בהמה בשבת? מתוך רמב”ם הלכות שבת פרק כ”א נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin אדר א’ תשע”ד שיעורי…

Read More