Posts Tagged ‘Rabbi Yitzhak Israeli’

הלכות פסח – סוף זמן אכילה ושריפת חמץ, חישוב זמני היום – הרב יצחק ישראלי

מסכת פסחים דף ד’ עמוד ב עד מתי מותר לאכול חמץ, מתי חובה לשרוף חמץ, מהם הזמנים השנה? נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin כ”ב אדר תשע”ז שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הלכות פסח – האם מזון בעלי חיים צריך להיות כשר לפסח – הרב יצחק ישראלי

שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות חמץ ומצה פרק ה’ נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ד’ ניסן תשע”ו שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הלכות פסח – מצות אכילת מצה – הרב יצחק ישראלי

שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות חמץ ומצה פרק ה’ נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ה’ ניסן תשע”ו שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הלכות חנוכה – קידוש או נר חנוכה? – הרב יצחק ישראלי

הלכה יומית מתוך רמב”ם הלכות חנוכה פרק ג’ ראו הרחבת הנושא בשיעור נוסף: https://www.youtube.com/watch?v=icYH8_W9GbA נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin חנוכה תשע”ה שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הלכות קידוש – דיני קידוש של הבוקר – הרב יצחק ישראלי

שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם פרק כ”ט מהלכות שבת נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א מדוע נקרא הקידוש של היום “קידושא רבא”. מנין נלמדת חובת הקידוש ביום. האם מותר מקדש על הפת. על איזה משקים מותר לקדש. האם מותר לטעום לפני הקידוש ביום. מתי חלה חובת הקידוש. סברת הרב עובדיה יוסף בנידון. בבית הכנסת…

Read More

הלכות קידוש – חובת קידוש במקום סעודה – הרב יצחק ישראלי

כיצד יוצאים ידי חובת קידוש אם שומעים קידוש בבית הכנסת. מה נקרא “קידוש במקום סעודה” במקום הבית. האם מותר לאכול בחצר אחרי הקידוש בבית. מה נחשב “סעודה” כדי לצאת ידי חובה. כיצד הקידוש עצמו יכול להחשב סעודה. שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם פרק כ”ט מהלכות שבת נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת…

Read More

הלכות קידוש – אם מותר לטעום לפני הקידוש או ההבדלה – הרב יצחק ישראלי

מחלוקת האם מותר לשתות מים לפני קידוש, ומחלוקת גירסאות ברמב”ם. הוכחת הרשב”א מהגמרא שאסור. אסור לטעום כשחלה חובת הקידוש. סעודה אחרי שקיעת החמה ועד מתי מותר ליטול ידיים לסעודה שלישית. דין הקפדה על סעודה שלישית בלחם. שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם הלכות שבת פרק כט נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי…

Read More

הלכה יומית – הלכות שבת וצער בעלי חיים – הרב יצחק ישראלי

מה ההבדל באיסור בין רכיבה על גבי בהמה בשבת לבין נשיאת משא על גבה בשבת. מה דין מי שעלה על בהמה בשבת? ודיני צער בעלי חיים הנוגעים. כיצד פורקים בהמה בשבת? מתוך רמב”ם הלכות שבת פרק כ”א נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin אדר א’ תשע”ד שיעורי…

Read More

הלכה יומית – הרב יצחק ישראלי – הלכות שבת – טלטול של הנר הדולק

נר שעל גבי טבלא מנער את הטבלא באיזה אופן מותר להפיל מעל המגשד נר דולק כדי להשתמש במגש. מתוך הרמב”ם פרק י”ב מהלכות שבת שיעור הלכה יומית מאת הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin אב תשע”ג שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם בפייסבוק: http://www.facebook.com/RabbiIsraeli

Read More

הרב יצחק ישראלי – פרקי אבות – פרקליט וקטיגור לפי אופי המעשה

“רבי אליעזר בן יעקב אומר: העושה מצווה אחת, קונה לו פרקליט אחד. והעובר עבירה אחת, קונה לו קטיגור אחד. תשובה ומעשים טובים, כתריס בפני הפרענות”. (אבות ד, יא) שיעור בפרקי אבות נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin סיוון תשע”ג שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו…

Read More