Posts Tagged ‘Rabbi Israeli’

הלכות פסח – מצות אכילת מצה – הרב יצחק ישראלי

שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות חמץ ומצה פרק ה’ נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ה’ ניסן תשע”ו שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

מהותה של ברית מילה על פי הזוהר הקדוש – הרב יצחק ישראלי

ברית המילה הופכת את הילד היהודי לחלק מעם ישראל, הופכת אותו לכלי לחיבור לתורה והוא זוכה להרבה דברים בזכותה. נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א על פי זוהר ותיקוני הזוהר בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin כב סיוון תשע”ה שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הלכה יומית – הלכות קידוש – קידוש על הפת – הרב יצחק ישראלי

כיצד ניתן לקדש על הפת. האם מותר ליטול ידיים לפני קידוש. מה יעשה מי שאין לו יין, ומי שנטל ידיים בטרם עשה קידוש שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם פרק כ”ט מהלכות שבת נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin כ”ט תשרי תשע”ה שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:…

Read More

הלכות קידוש – אם מותר לטעום לפני הקידוש או ההבדלה – הרב יצחק ישראלי

מחלוקת האם מותר לשתות מים לפני קידוש, ומחלוקת גירסאות ברמב”ם. הוכחת הרשב”א מהגמרא שאסור. אסור לטעום כשחלה חובת הקידוש. סעודה אחרי שקיעת החמה ועד מתי מותר ליטול ידיים לסעודה שלישית. דין הקפדה על סעודה שלישית בלחם. שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם הלכות שבת פרק כט נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי…

Read More

הלכות קידוש- מי שלא קידש בלילה ודין מי שלא הבדיל במוצ״ש – הרב יצחק ישראלי

מקור מצוות קידוש. ומניין שצריך לזכור בדברים, בקידוש דווקא. ההבדל בין קידוש בלילה לקידוש ביום. מה יעשה מי שלא קדש בלילה, וכן מי שלא קדש אחר כך ביום. אמירת ויכולו בכניסת שבת ובהמשך השבת. דין מי שלא הבדיל במוצאי שבת, ומי שלא הבדיל ביום ראשון כיצד יבדיל. מה הדין למי שלא הבדיל ביום טוב. שיעור…

Read More

הלכות קידוש – חיוב הקידוש מן התורה ודין האשה בקידוש ובהבדלה – הרב יצחק ישראלי

חיוב קידוש והבדלה “זכרהו בדברים”. “זכור את יום השבת”. דין חיוב אשה בקידוש. מחלוקת לגבי חיוב אשה בהבדלה. אשה עושה הבדלה לבדה. שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם הלכות שבת פרק כט נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin כ”ה תשרי תשע”ה שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

פרקי אבות – חכמת התורה – חייזרים בתנ”ך – הרב יצחק ישראלי

העוסק בתורה לשמה – זוכה לדברים הרבה. הגמרא מראה לנו במקומות שונים כיצד חכמי התורה הכירו את העולם ושלטו בבריאה מתוך ידיעת התורה, מאסטרונומיה ורפואה ועד שליטה בטבע. והיכן בתלמוד מוזכרים חיים בחלל החיצון? נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin אור לה’ סיוון תשע”ד שיעורי תורה נוספים…

Read More

פרקי אבות – ארבע מידות בדעות – מידת הכעס – הרב יצחק ישראלי

ארבע מידות בדעות – “אל תתחבר לרשע” “אסור להסתכל בפני רשע” איך נדע מיהו רשע? שיעור מוסר נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin כ”ו אייר תשע”ד שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם בפייסבוק: http://www.facebook.com/RabbiIsraeli

Read More

פרקי אבות – דברים מעל לטבע שנבראו בערב שבת בין השמשות – הרב יצחק ישראלי

“פי הארץ, ופי הבאר, ופי האתון, והקשת, והמן, והמטה, והשמיר, והכתב, והמכתב, והלוחות. ויש אומרים, אף המזיקין, וקבורתו של משה, ואילו של אברהם אבינו. ויש אומרים, אף צבת בצבת עשויה”. (אבות ה’ ו’) נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin כ”ז אייר תשע”ד שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה…

Read More

הלכה יומית – הלכות שבת וצער בעלי חיים – הרב יצחק ישראלי

מה ההבדל באיסור בין רכיבה על גבי בהמה בשבת לבין נשיאת משא על גבה בשבת. מה דין מי שעלה על בהמה בשבת? ודיני צער בעלי חיים הנוגעים. כיצד פורקים בהמה בשבת? מתוך רמב”ם הלכות שבת פרק כ”א נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin אדר א’ תשע”ד שיעורי…

Read More