Posts Tagged ‘Israeli’

הלכה יומית – הרב יצחק ישראלי – הלכות שבת – מוציא מרשות לרשות

ביאור מלאכת ההוצאה מתוך הרמב״ם פרק יב מהלכות שבת שיעור הלכה יומית מאת הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin אלול תשע”ג שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם בפייסבוק: http://www.facebook.com/RabbiIsraeli

Read More

הלכה יומית – הרב יצחק ישראלי – הלכות שבת – טלטול של הנר הדולק

נר שעל גבי טבלא מנער את הטבלא באיזה אופן מותר להפיל מעל המגשד נר דולק כדי להשתמש במגש. מתוך הרמב”ם פרק י”ב מהלכות שבת שיעור הלכה יומית מאת הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin אב תשע”ג שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם בפייסבוק: http://www.facebook.com/RabbiIsraeli

Read More

הלכה יומית – הרב יצחק ישראלי – הלכות שבת – שימוש בסבון, מעבד, ממחק

ביאור מלאכות מעבד ומחתך וממחק בעור ובשאר דברים, האם יש איסור ממחק בסבון מוצק? מתוך דברי הרמב”ם פרק י”א מהלכות שבת ע”י הרב יצחק ישראלי שליט”א. שיעור הלכה יומית נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin תמוז תשע”ג שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם…

Read More

הלכה יומית – הרב יצחק ישראלי – הלכות שבת – מלאכות בעור, מפשיטו מולחו מעבדו

ביאור המלאכות האסורות בשבת בשלבי העיבוד של העור מן ההפשטה דרך המליחה והעיבוד של העור, תיאור עיבוד העורות לצורך רצועות התפילין. שיעור הלכה יומי מתוך הרמב״ם פרק יא מהלכות שבת ע״י הרב יצחק ישראלי שליט״א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin תמוז תשע”ג שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם בפייסבוק:…

Read More

הלכה יומית – הרב יצחק ישראלי – ביאור דעת הרמב״ם בהיתר צידת נחש בשבת

איסור צידה כשאינו צריך לדבר הנצוד, והיתר הצידה למנוע צער ונזק אפילו בלא סכנת חיים, ישוב דעת הרמב״ם בהלכה זו. רמב״ם פרק י מהלכות שבת ע״י הרב יצחק ישראלי שליט״א שיעור הלכה יומית בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin תמוז תשע”ג שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם בפייסבוק: http://www.facebook.com/RabbiIsraeli

Read More

הלכה יומית – הרב יצחק ישראלי – שחיטה או הריגה בשבת

מתוך הרמב״ם פרק יא מהלכות שבת שיעור הלכה יומית נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin תמוז תשע”ג שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם בפייסבוק: http://www.facebook.com/RabbiIsraeli

Read More

הלכה יומית – הרב יצחק ישראלי – הלכות שבת – לצוד בעלי חיים ביתיים

כמה איסורי צידה מדרבנן כגון לצוד חיה חולה או חיה ביתית שברחה מתוך הרמב״ם פרק י מהלכות שבת סגירת הדלת: האם נחשבת מעשה או גרמא? ומה הדין כשאינו מכוון לצוד אלא לשמור את הבית או מפני הקור? אם סגר הדלת ונמצא הצבי בתוך הבית האם חייב לפתוח? וכן מה הדין כשנכנסה ציפור תחת כנפי כסותו…

Read More

הלכה יומית – הרב יצחק ישראלי – הלכות שבת – מכה בפטיש באוכלים

מחלוקת הפוסקים בדין מכה בפטיש באוכלים, עשיית צנימים בשבת, הכנת מנה חמה וכדומה. מתוך הרמב״ם פרק ט ופרק י מהלכות שבת שיעור הלכה יומית נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin תמוז תשע”ג שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם בפייסבוק: http://www.facebook.com/RabbiIsraeli

Read More

הרב יצחק ישראלי – הלכות יום טוב – נכרי ששלח תשורה לישראל

מה עושים עם משלוח שהגיע ביום טוב? האם יש דרך לקנות מחנות של גוי ביום טוב? שיעור הלכה יומית נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin אייר תשע”ג שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם בפייסבוק: http://www.facebook.com/RabbiIsraeli

Read More

הרב יצחק ישראלי – הלכה יומית – ביצה שנולדה ביום טוב ונתערבה

הכנה אסורה משבת ליום טוב ומיום טוב לשבת. מדוע אסורה ביצה שנולדה ביום טוב לאחר השבת? ומה הקשר להכנה? שיעור הלכה יומית נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ניסן תשע”ג שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם בפייסבוק: http://www.facebook.com/RabbiIsraeli

Read More