Posts Tagged ‘Harav Yitzhak Israeli’

הלכות קידוש – חיוב הקידוש מן התורה ודין האשה בקידוש ובהבדלה – הרב יצחק ישראלי

חיוב קידוש והבדלה “זכרהו בדברים”. “זכור את יום השבת”. דין חיוב אשה בקידוש. מחלוקת לגבי חיוב אשה בהבדלה. אשה עושה הבדלה לבדה. שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם הלכות שבת פרק כט נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin כ”ה תשרי תשע”ה שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More