Posts Tagged ‘שיעור תורה בוידיאו’

הלכות שבת – האם מותר להשתמש בצינור שנוזל לחצר בשבת – הרב יצחק ישראלי

דין פסיק רישיה דלא ניחא ליה וגרמא דרבנן שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות שבת נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin תשרי תשע”ד שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הלכות קידוש- מי שלא קידש בלילה ודין מי שלא הבדיל במוצ״ש – הרב יצחק ישראלי

מקור מצוות קידוש. ומניין שצריך לזכור בדברים, בקידוש דווקא. ההבדל בין קידוש בלילה לקידוש ביום. מה יעשה מי שלא קדש בלילה, וכן מי שלא קדש אחר כך ביום. אמירת ויכולו בכניסת שבת ובהמשך השבת. דין מי שלא הבדיל במוצאי שבת, ומי שלא הבדיל ביום ראשון כיצד יבדיל. מה הדין למי שלא הבדיל ביום טוב. שיעור…

Read More

הלכה יומית – הרב יצחק ישראלי – טיפול בפצע בשבת

מפיס מורסא פטור ומותר. העושה חתך בגוף אם חייב משום בונה או משום מכה בפטיש וביאור דעת הרמב״ם בזה. הוצאת קוץ בשבת והשימוש במחט לצורך זה. מתוך הרמב״ם פרק י מהלכות שבת, שיעור הלכה יומית נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin תמוז תשע”ג שיעורי תורה נוספים להאזנה…

Read More