Posts Tagged ‘שיעורי תורה לצפיה’

הלכה יומית – הרב יצחק ישראלי – הלכות שבת – מוציא מרשות לרשות

ביאור מלאכת ההוצאה מתוך הרמב״ם פרק יב מהלכות שבת שיעור הלכה יומית מאת הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin אלול תשע”ג שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם בפייסבוק: http://www.facebook.com/RabbiIsraeli

Read More

הלכה יומית – הרב יצחק ישראלי – הלכות שבת – מה ההגדרה של מלאכה

איסור מלאכה וחיוב שבתון שתי מצוות שונות בתורה. איסור הוצאה מרשות לרשות כשאין עירוב. מתוך הרמב״ם פרק יב מהלכות שבת הלכה ח שיעור הלכה יומית מאת הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin אב תשע”ג שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם בפייסבוק: http://www.facebook.com/RabbiIsraeli

Read More

הלכה יומית – הרב יצחק ישראלי – הלכות שבת – כיבוי ע״י גרמא

כיצד להתנהג כשפורצת דליקה. מתוך הרמב״ם פרק יב מהלכות שבת הלכה ד ה. שיעור הלכה יומית מאת הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin אב תשע”ג שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם בפייסבוק: http://www.facebook.com/RabbiIsraeli

Read More

הלכה יומית – הרב יצחק ישראלי – הלכות שבת – קניית בית בארץ ישראל בשבת

מלאכת כותב – אופנים האסורים מן התורה ואופנים אסורים מדרבנן. היתר כתיבה על ידי גוי לצורך קניית בית בארץ הקודש. מתוך הרמב״ם פרק יא מהלכות שבת. שיעור הלכה יומית מאת הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin אב תשע”ג שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם בפייסבוק: http://www.facebook.com/RabbiIsraeli

Read More

הלכה יומית – הרב יצחק ישראלי – הלכות שבת – איסור מבעיר

איזו הבערה אסורה מן התורה ואיזו הבערה אסורה מדרבנן. מצרף ומחסם בברזל אם אסור מן התורה מחלוקת הפוסקים בזה. מתוך הרמב״ם פרק יב מהלכות שבת הלכה א. שיעור הלכה יומית מאת הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin אב תשע”ג שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם בפייסבוק:…

Read More

הלכה יומית – הרב יצחק ישראלי – הלכות שבת – כתיבה ומחיקה המותרים בשבת, הליכה בשלג

מלאכת כותב ומלאכת מוחק באיזה אופן אסורים מן התורה ובאיזה אופן אסורים מדרבנן. היוצא מזה היתר הליכה בשלג או בחול כשמשאירים עקבות של כתב וכן אכילת עוגה שיש עליה כתב. שיעור הלכה יומית מאת הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin אב תשע”ג שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו…

Read More

הלכה יומית – הרב יצחק ישראלי – שחיטה או הריגה בשבת

מתוך הרמב״ם פרק יא מהלכות שבת שיעור הלכה יומית נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin תמוז תשע”ג שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם בפייסבוק: http://www.facebook.com/RabbiIsraeli

Read More

הלכה יומית – הרב יצחק ישראלי – הלכות שבת – איזו צידה אסורה מן התורה

הגדרת מלאכת צידה האסורה מן התורה וצידה האסורה מדרבנן מתוך הרמב״ם פרק י מהלכות שבת שיעור הלכה יומית נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin תמוז תשע”ג שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם בפייסבוק: http://www.facebook.com/RabbiIsraeli

Read More

הלכה יומית – הרב יצחק ישראלי – הלכות שבת – צידה

צידה שלא לצורך אם פטור או חייב לצוד נחש או דבורה למנוע צער מתוך הרמב״ם פרק י מהלכות שבת שיעור הלכה יומית נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin תמוז תשע”ג שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם בפייסבוק: http://www.facebook.com/RabbiIsraeli

Read More

הלכה יומית – הרב יצחק ישראלי – הלכות שבת – מכה בפטיש באוכלים

מחלוקת הפוסקים בדין מכה בפטיש באוכלים, עשיית צנימים בשבת, הכנת מנה חמה וכדומה. מתוך הרמב״ם פרק ט ופרק י מהלכות שבת שיעור הלכה יומית נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin תמוז תשע”ג שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם בפייסבוק: http://www.facebook.com/RabbiIsraeli

Read More