Posts Tagged ‘קידושא רבא’

הלכות קידוש – דיני קידוש של הבוקר – הרב יצחק ישראלי

שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם פרק כ”ט מהלכות שבת נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א מדוע נקרא הקידוש של היום “קידושא רבא”. מנין נלמדת חובת הקידוש ביום. האם מותר מקדש על הפת. על איזה משקים מותר לקדש. האם מותר לטעום לפני הקידוש ביום. מתי חלה חובת הקידוש. סברת הרב עובדיה יוסף בנידון. בבית הכנסת…

Read More