Posts Tagged ‘צער בעלי חיים’

הלכה יומית – הלכות שבת – הלעטת בעלי חיים וכשרות עגלים ואווזים מפוטמים – הרב יצחק ישראלי

אסור להאכיל את הבהמות בשבת מתוך חשש שמא יגיע לחילול שבת בכתישת קטניות או לישת קמח וכיוצא בהן. איזה בהמות חייב להאכיל? כיצד יאכיל אותן? ובאיזה אופן אסור להאכיל גם ביום חול? רמב”ם הלכות שבת פרק כ”א הלכה ל”ה נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin אדר א’…

Read More