Posts Tagged ‘צידה שבת’

הלכה יומית – הרב יצחק ישראלי – הלכות שבת – נכנס צבי לביתו אם מותר לנעלו

סגירת הדלת: האם נחשבת מעשה או גרמא? ומה הדין כשאינו מכוון לצוד אלא לשמור את הבית או מפני הקור? אם סגר הדלת ונמצא הצבי בתוך הבית האם חייב לפתוח? וכן מה הדין כשנכנסה ציפור תחת כנפי כסותו מתוך הרמב״ם פרק י מהלכות שבת שיעור הלכה יומית נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת…

Read More