Posts Tagged ‘מלאכת מעמר’

הלכה יומית – הלכות שבת – מעמר -הרב יצחק ישראלי

מלאכת מעמר: קיבוץ או איסוף לחבילה אחת. מחלוקת ראשונים בדין מעמר במה שאינו גידולי קרקע. מעמר שאסור מהתורה ומעמר שאסור מדרבנן. מעמר שמותר בשבת. מתוך הרמב”ם פרק כ”א מהלכות שבת. מאת הרב יצחק ישראלי שליט”א לע”נ מו”ר ועט”ר מרא דארעא ישראל ורשכבה”ג מרן רבי עובדיה יוסף זצוק”ל גדול הדורות האחרונים נמסר על ידי הרב יצחק…

Read More