Posts Tagged ‘לט אבות מלאכה’

הלכה יומית – הלכות שבת – אופן שמותר להשתמש באילן – הרב יצחק ישראלי

האם מותר לשבת על שורשים של האילן שבולטים מעל פני האדמה, או להשתמש בהם בדרך אחרת? מתוך הרמב”ם פרק כ”א מהלכות שבת נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון” מיל בייסן, ניו יורק תשע”ד שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם בפייסבוק: http://www.facebook.com/RabbiIsraeli

Read More

הלכה יומית – הלכות שבת – שימוש באילן ורדיית הדבש – הרב יצחק ישראלי

איסורים האסורים בשבת משום תולדת הקוצר, מדאורייתא ומדרבנן. רדיית דבש מחלות הדבש מדוע אסור והאם יש צד התר, ביאור המחלוקת בגמרא ופסיקת הרמב”ם. מתוך הרמב”ם פרק כ”א מהלכות שבת נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון” מיל בייסן, ניו יורק תשע”ד שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו…

Read More

הלכה יומית – הלכות שבת – מעמר -הרב יצחק ישראלי

מלאכת מעמר: קיבוץ או איסוף לחבילה אחת. מחלוקת ראשונים בדין מעמר במה שאינו גידולי קרקע. מעמר שאסור מהתורה ומעמר שאסור מדרבנן. מעמר שמותר בשבת. מתוך הרמב”ם פרק כ”א מהלכות שבת. מאת הרב יצחק ישראלי שליט”א לע”נ מו”ר ועט”ר מרא דארעא ישראל ורשכבה”ג מרן רבי עובדיה יוסף זצוק”ל גדול הדורות האחרונים נמסר על ידי הרב יצחק…

Read More

הלכה יומית – הלכות שבת תולדות דש – הרב יצחק ישראלי

מוללין מלילות בשבת. באיזה אופן מותר לקלוף בשבת. גונח (חולה לב) יונק כדרכו. מתוך הרמב”ם פרק כ”א מהלכות שבת. מאת הרב יצחק ישראלי שליט”א לע”נ מו”ר ועט”ר מרא דארעא ישראל ורשכבה”ג מרן רבי עובדיה יוסף זצוק”ל גדול הדורות האחרונים נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin חשוון תשע”ד…

Read More

הלכה יומית – הרב יצחק ישראלי – הלכות שבת – מוציא מרשות לרשות

ביאור מלאכת ההוצאה מתוך הרמב״ם פרק יב מהלכות שבת שיעור הלכה יומית מאת הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin אלול תשע”ג שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם בפייסבוק: http://www.facebook.com/RabbiIsraeli

Read More

הלכה יומית – הרב יצחק ישראלי – הלכות שבת – מה ההגדרה של מלאכה

איסור מלאכה וחיוב שבתון שתי מצוות שונות בתורה. איסור הוצאה מרשות לרשות כשאין עירוב. מתוך הרמב״ם פרק יב מהלכות שבת הלכה ח שיעור הלכה יומית מאת הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin אב תשע”ג שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם בפייסבוק: http://www.facebook.com/RabbiIsraeli

Read More

הלכה יומית – הרב יצחק ישראלי – הלכות שבת – כיבוי ע״י גרמא

כיצד להתנהג כשפורצת דליקה. מתוך הרמב״ם פרק יב מהלכות שבת הלכה ד ה. שיעור הלכה יומית מאת הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin אב תשע”ג שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם בפייסבוק: http://www.facebook.com/RabbiIsraeli

Read More

הלכה יומית – הרב יצחק ישראלי – הלכות שבת – קניית בית בארץ ישראל בשבת

מלאכת כותב – אופנים האסורים מן התורה ואופנים אסורים מדרבנן. היתר כתיבה על ידי גוי לצורך קניית בית בארץ הקודש. מתוך הרמב״ם פרק יא מהלכות שבת. שיעור הלכה יומית מאת הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin אב תשע”ג שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם בפייסבוק: http://www.facebook.com/RabbiIsraeli

Read More

הלכה יומית – הרב יצחק ישראלי – הלכות שבת – איסור מבעיר

איזו הבערה אסורה מן התורה ואיזו הבערה אסורה מדרבנן. מצרף ומחסם בברזל אם אסור מן התורה מחלוקת הפוסקים בזה. מתוך הרמב״ם פרק יב מהלכות שבת הלכה א. שיעור הלכה יומית מאת הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin אב תשע”ג שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם בפייסבוק:…

Read More

הלכה יומית – הרב יצחק ישראלי – הלכות שבת – שימוש בסבון, מעבד, ממחק

ביאור מלאכות מעבד ומחתך וממחק בעור ובשאר דברים, האם יש איסור ממחק בסבון מוצק? מתוך דברי הרמב”ם פרק י”א מהלכות שבת ע”י הרב יצחק ישראלי שליט”א. שיעור הלכה יומית נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin תמוז תשע”ג שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם…

Read More