Posts Tagged ‘הרב עובדיה יוסף’

הלכה יומית – הרב יצחק ישראלי – לטאטא ולשטוף את הבית בשבת

האיסור של מכבד (מטאטא) ומרבץ את הבית בשבת. המותר והאסור. מתוך הרמב”ם פרק כ”א מהלכות שבת מאת הרב יצחק ישראלי שליט”א לע”נ מו”ר ועט”ר מרא דארעא ישראל ורשכבה”ג מרן רבי עובדיה יוסף זצוק”ל גדול הדורות האחרונים נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin חשוון תשע”ד שיעורי תורה נוספים…

Read More

הלכה יומית – הרב יצחק ישראלי – הלכות שבת – משקין שיצאו מהפירות.

דין משקין שזבו מאיליהן בשבת, החילוק שיש בין ענבים וזיתים לשאר פירות, ומה דין פירות שריסקן מבעוד יום מתוך הרמב”ם פרק כ”א מהלכות שבת מאת הרב יצחק ישראלי שליט”א לע”נ מו”ר ועט”ר מרא דארעא ישראל ורשכבה”ג מרן רבי עובדיה יוסף זצוק”ל גדול הדורות האחרונים נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה…

Read More