Posts Tagged ‘הרב ישראלי’

הלכות פסח – האם מזון בעלי חיים צריך להיות כשר לפסח – הרב יצחק ישראלי

שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות חמץ ומצה פרק ה’ נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ד’ ניסן תשע”ו שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הלכות פסח – מצות אכילת מצה – הרב יצחק ישראלי

שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות חמץ ומצה פרק ה’ נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin ה’ ניסן תשע”ו שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הלכות קידוש – חיוב הקידוש מן התורה ודין האשה בקידוש ובהבדלה – הרב יצחק ישראלי

חיוב קידוש והבדלה “זכרהו בדברים”. “זכור את יום השבת”. דין חיוב אשה בקידוש. מחלוקת לגבי חיוב אשה בהבדלה. אשה עושה הבדלה לבדה. שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם הלכות שבת פרק כט נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin כ”ה תשרי תשע”ה שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More