Posts Tagged ‘הלכות שבת’

הלכה יומית – הרב יצחק ישראלי – הלכות שבת – איסור מבעיר

איזו הבערה אסורה מן התורה ואיזו הבערה אסורה מדרבנן. מצרף ומחסם בברזל אם אסור מן התורה מחלוקת הפוסקים בזה. מתוך הרמב״ם פרק יב מהלכות שבת הלכה א. שיעור הלכה יומית מאת הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin אב תשע”ג שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם בפייסבוק:…

Read More

הלכה יומית – הרב יצחק ישראלי – הלכות שבת – כתיבה ומחיקה המותרים בשבת, הליכה בשלג

מלאכת כותב ומלאכת מוחק באיזה אופן אסורים מן התורה ובאיזה אופן אסורים מדרבנן. היוצא מזה היתר הליכה בשלג או בחול כשמשאירים עקבות של כתב וכן אכילת עוגה שיש עליה כתב. שיעור הלכה יומית מאת הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin אב תשע”ג שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו…

Read More

הלכה יומית – הרב יצחק ישראלי – הלכות שבת – שימוש בסבון, מעבד, ממחק

ביאור מלאכות מעבד ומחתך וממחק בעור ובשאר דברים, האם יש איסור ממחק בסבון מוצק? מתוך דברי הרמב”ם פרק י”א מהלכות שבת ע”י הרב יצחק ישראלי שליט”א. שיעור הלכה יומית נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin תמוז תשע”ג שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם…

Read More

הלכה יומית – הרב יצחק ישראלי – הלכות שבת – מלאכות בעור, מפשיטו מולחו מעבדו

ביאור המלאכות האסורות בשבת בשלבי העיבוד של העור מן ההפשטה דרך המליחה והעיבוד של העור, תיאור עיבוד העורות לצורך רצועות התפילין. שיעור הלכה יומי מתוך הרמב״ם פרק יא מהלכות שבת ע״י הרב יצחק ישראלי שליט״א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin תמוז תשע”ג שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם בפייסבוק:…

Read More

הלכה יומית – הרב יצחק ישראלי – ביאור דעת הרמב״ם בהיתר צידת נחש בשבת

איסור צידה כשאינו צריך לדבר הנצוד, והיתר הצידה למנוע צער ונזק אפילו בלא סכנת חיים, ישוב דעת הרמב״ם בהלכה זו. רמב״ם פרק י מהלכות שבת ע״י הרב יצחק ישראלי שליט״א שיעור הלכה יומית בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin תמוז תשע”ג שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם בפייסבוק: http://www.facebook.com/RabbiIsraeli

Read More

הלכה יומית – הרב יצחק ישראלי – שחיטה או הריגה בשבת

מתוך הרמב״ם פרק יא מהלכות שבת שיעור הלכה יומית נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin תמוז תשע”ג שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם בפייסבוק: http://www.facebook.com/RabbiIsraeli

Read More

הלכה יומית – הרב יצחק ישראלי – הלכות שבת – איזו צידה אסורה מן התורה

הגדרת מלאכת צידה האסורה מן התורה וצידה האסורה מדרבנן מתוך הרמב״ם פרק י מהלכות שבת שיעור הלכה יומית נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin תמוז תשע”ג שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם בפייסבוק: http://www.facebook.com/RabbiIsraeli

Read More

הלכה יומית – הרב יצחק ישראלי – הלכות שבת – לצוד בעלי חיים ביתיים

כמה איסורי צידה מדרבנן כגון לצוד חיה חולה או חיה ביתית שברחה מתוך הרמב״ם פרק י מהלכות שבת סגירת הדלת: האם נחשבת מעשה או גרמא? ומה הדין כשאינו מכוון לצוד אלא לשמור את הבית או מפני הקור? אם סגר הדלת ונמצא הצבי בתוך הבית האם חייב לפתוח? וכן מה הדין כשנכנסה ציפור תחת כנפי כסותו…

Read More

הלכה יומית – הרב יצחק ישראלי – הלכות שבת – נכנס צבי לביתו אם מותר לנעלו

סגירת הדלת: האם נחשבת מעשה או גרמא? ומה הדין כשאינו מכוון לצוד אלא לשמור את הבית או מפני הקור? אם סגר הדלת ונמצא הצבי בתוך הבית האם חייב לפתוח? וכן מה הדין כשנכנסה ציפור תחת כנפי כסותו מתוך הרמב״ם פרק י מהלכות שבת שיעור הלכה יומית נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת…

Read More

הלכה יומית – הרב יצחק ישראלי – הלכות שבת – צידה

צידה שלא לצורך אם פטור או חייב לצוד נחש או דבורה למנוע צער מתוך הרמב״ם פרק י מהלכות שבת שיעור הלכה יומית נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin תמוז תשע”ג שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם בפייסבוק: http://www.facebook.com/RabbiIsraeli

Read More