Posts Tagged ‘הלכות שבת’

הלכה יומית – הרב יצחק ישראלי – הלכות שבת – משקין שיצאו מהפירות.

דין משקין שזבו מאיליהן בשבת, החילוק שיש בין ענבים וזיתים לשאר פירות, ומה דין פירות שריסקן מבעוד יום מתוך הרמב”ם פרק כ”א מהלכות שבת מאת הרב יצחק ישראלי שליט”א לע”נ מו”ר ועט”ר מרא דארעא ישראל ורשכבה”ג מרן רבי עובדיה יוסף זצוק”ל גדול הדורות האחרונים נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה…

Read More

הלכה יומית – הרב יצחק ישראלי – הלכות שבת – סחיטה

מה שורש איסור סוחט איזו סחיטה אסורה מדאורייתא ואיזו מדרבנן ואיזו מותרת בשבת הייתכן להתיר סחיטת תותים או רימונים? האם מותר לעשות לימונדה בשבת? מתוך הרמב״ם פרק כא מהלכות שבת נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin חשוון תשע”ד שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו…

Read More

הלכה יומית – הרב יצחק ישראלי – הלכות שבת – מצות שבתון

הסמך לאיסורי שבות היא מצות שבתון ביאור שיטת הרמב״ם והרמב״ן בזה ע״פ הרמב״ם פרק כא מהלכות שבת נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin תשרי תשע”ד שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם בפייסבוק: http://www.facebook.com/RabbiIsraeli

Read More

הלכה יומית – הרב יצחק ישראלי – הלכות שבת, הוצאה בשינוי המשך

מתוך הרמב״ם פרק יב מהלכות שבת חלק ראשון נמצא כאן: http://youtu.be/PE_0qDoHsLw נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin תשרי תשע”ד שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם בפייסבוק: http://www.facebook.com/RabbiIsraeli

Read More

הלכה יומית – הרב יצחק ישראלי – הלכות שבת – הוצאה מרשות לרשות בשינוי

מתוך הרמב״ם פרק יב מהלכות שבת החלק השני בקישור זה http://youtu.be/wTRqFTnPBk4 נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin תשרי תשע”ד שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם בפייסבוק: http://www.facebook.com/RabbiIsraeli

Read More

הלכה יומית – הרב יצחק ישראלי – הלכות שבת לכבות אש ברשות הרבים

דין כיבוי גחלת של מתכת ודין גחלת של עץ. מחלוקת בדין מלאכה שאינה צריכה לגופה. מלאכת מצרף. מתוך הרמב״ם פרק יב מהלכות שבת שיעור הלכה יומית מאת הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin אלול תשע”ג שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם בפייסבוק: http://www.facebook.com/RabbiIsraeli

Read More

הלכה יומית – הרב יצחק ישראלי – הלכות שבת – מוציא מרשות לרשות

ביאור מלאכת ההוצאה מתוך הרמב״ם פרק יב מהלכות שבת שיעור הלכה יומית מאת הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin אלול תשע”ג שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם בפייסבוק: http://www.facebook.com/RabbiIsraeli

Read More

הלכה יומית – הרב יצחק ישראלי – הלכות שבת – מה ההגדרה של מלאכה

איסור מלאכה וחיוב שבתון שתי מצוות שונות בתורה. איסור הוצאה מרשות לרשות כשאין עירוב. מתוך הרמב״ם פרק יב מהלכות שבת הלכה ח שיעור הלכה יומית מאת הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin אב תשע”ג שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם בפייסבוק: http://www.facebook.com/RabbiIsraeli

Read More

הלכה יומית – הרב יצחק ישראלי – הלכות שבת – כיבוי ע״י גרמא

כיצד להתנהג כשפורצת דליקה. מתוך הרמב״ם פרק יב מהלכות שבת הלכה ד ה. שיעור הלכה יומית מאת הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin אב תשע”ג שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם בפייסבוק: http://www.facebook.com/RabbiIsraeli

Read More

הלכה יומית – הרב יצחק ישראלי – הלכות שבת – קניית בית בארץ ישראל בשבת

מלאכת כותב – אופנים האסורים מן התורה ואופנים אסורים מדרבנן. היתר כתיבה על ידי גוי לצורך קניית בית בארץ הקודש. מתוך הרמב״ם פרק יא מהלכות שבת. שיעור הלכה יומית מאת הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin אב תשע”ג שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם בפייסבוק: http://www.facebook.com/RabbiIsraeli

Read More