Posts Tagged ‘הלכות שבת’

הלכות שבת – האם מותר להשתמש בצינור שנוזל לחצר בשבת – הרב יצחק ישראלי

דין פסיק רישיה דלא ניחא ליה וגרמא דרבנן שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות שבת נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin תשרי תשע”ד שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com

Read More

הלכות קידוש – קידוש של ליל שבת והבדלה לפני השקיעה – הרב יצחק ישראלי

דין תוספת מחול על הקודש. קבלת שבת לפני השקיעה של יום שישי והבדלה לפני שקיעה של שבת. מי שנפטר לו קרוב בשבת ויהיה אונן במוצאי שבת ולא יוכל להבדיל, כיצד ינהג. כיצד קידוש בזמן שבת דרבנן מוציא ידי קידוש דאוריתא. שיעור הלכה יומית מתוך פרק כט בהלכות שבת ברמב”ם נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי…

Read More

הלכות קידוש – דיני קידוש של הבוקר – הרב יצחק ישראלי

שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם פרק כ”ט מהלכות שבת נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א מדוע נקרא הקידוש של היום “קידושא רבא”. מנין נלמדת חובת הקידוש ביום. האם מותר מקדש על הפת. על איזה משקים מותר לקדש. האם מותר לטעום לפני הקידוש ביום. מתי חלה חובת הקידוש. סברת הרב עובדיה יוסף בנידון. בבית הכנסת…

Read More

הלכה יומית – הלכות שבת – אופן שמותר להשתמש באילן – הרב יצחק ישראלי

האם מותר לשבת על שורשים של האילן שבולטים מעל פני האדמה, או להשתמש בהם בדרך אחרת? מתוך הרמב”ם פרק כ”א מהלכות שבת נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון” מיל בייסן, ניו יורק תשע”ד שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם בפייסבוק: http://www.facebook.com/RabbiIsraeli

Read More

הלכה יומית – הלכות שבת – שימוש באילן ורדיית הדבש – הרב יצחק ישראלי

איסורים האסורים בשבת משום תולדת הקוצר, מדאורייתא ומדרבנן. רדיית דבש מחלות הדבש מדוע אסור והאם יש צד התר, ביאור המחלוקת בגמרא ופסיקת הרמב”ם. מתוך הרמב”ם פרק כ”א מהלכות שבת נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון” מיל בייסן, ניו יורק תשע”ד שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו…

Read More

הלכה יומית – הלכות שבת ובחשיבות לימוד ההלכה – הרב יצחק ישראלי

רמב”ם הלכות שבת פרק כ”א הלכה י”ח. הלכות טוחן, כיצד מותר לחתוך את הסלט בשבת, ומתי להכין אותו. וכן הלכות בורר. נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin אדר א’ תשע”ד שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם בפייסבוק: http://www.facebook.com/RabbiIsraeli

Read More

הלכה יומית – הלכות שבת – הלעטת בעלי חיים וכשרות עגלים ואווזים מפוטמים – הרב יצחק ישראלי

אסור להאכיל את הבהמות בשבת מתוך חשש שמא יגיע לחילול שבת בכתישת קטניות או לישת קמח וכיוצא בהן. איזה בהמות חייב להאכיל? כיצד יאכיל אותן? ובאיזה אופן אסור להאכיל גם ביום חול? רמב”ם הלכות שבת פרק כ”א הלכה ל”ה נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin אדר א’…

Read More

הלכה יומית – הלכות שבת – ריסוק תבלינים או פירות – הרב יצחק ישראלי

באיזה אופן מותר לכתוש תבלינים בשבת והאם מותר לרסק בננה או תמרים וכדומה במזלג בשבת מתוך הרמב”ם פרק כא מהלכות שבת ע”י הרב יצחק ישראלי שליט”א לע”נ מרן גדול הדורות האחרונים רבינו עובדיה יוסף זצוק”ל בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin חשוון תשע”ד שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר: http://www.haravisraeli.com עקבו אחרינו גם בפייסבוק:…

Read More

הלכה יומית – הלכות שבת – מעמר -הרב יצחק ישראלי

מלאכת מעמר: קיבוץ או איסוף לחבילה אחת. מחלוקת ראשונים בדין מעמר במה שאינו גידולי קרקע. מעמר שאסור מהתורה ומעמר שאסור מדרבנן. מעמר שמותר בשבת. מתוך הרמב”ם פרק כ”א מהלכות שבת. מאת הרב יצחק ישראלי שליט”א לע”נ מו”ר ועט”ר מרא דארעא ישראל ורשכבה”ג מרן רבי עובדיה יוסף זצוק”ל גדול הדורות האחרונים נמסר על ידי הרב יצחק…

Read More

הלכה יומית – הלכות שבת תולדות דש – הרב יצחק ישראלי

מוללין מלילות בשבת. באיזה אופן מותר לקלוף בשבת. גונח (חולה לב) יונק כדרכו. מתוך הרמב”ם פרק כ”א מהלכות שבת. מאת הרב יצחק ישראלי שליט”א לע”נ מו”ר ועט”ר מרא דארעא ישראל ורשכבה”ג מרן רבי עובדיה יוסף זצוק”ל גדול הדורות האחרונים נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin חשוון תשע”ד…

Read More